لوگو ریملاک
مسکونی
قیمت
50,000لیر230,000لیر
دسته بندی
شهر
متراژ
130متر مربع300متر مربع
تعداد اتاق
آگهی فوری

خانه شماره 9

230000 لیر
230
3

خانه شماره 8

80000 لیر
190
4

خانه شماره 7

120000 لیر
فوری

خانه شماره 6

90000 لیر
230
4
فوری

خانه شماره 5

70000 لیر
130
2

خانه شماره 4

75000 لیر
300
4

خانه شماره 3

120000 لیر
230
3
فوری

خانه شماره 2

65000 لیر
180
4

خانه شماره 1

50000 لیر
130
3
قیمت
50,000لیر230,000لیر
دسته بندی
شهر
متراژ
130متر مربع300متر مربع
تعداد اتاق
آگهی فوری

ملک اداری شماره 3

96000 لیر
160
2

ملک اداری شماره 2

230000 لیر

ملک اداری شماره 1

65000 لیر

خانه شماره 9

230000 لیر
230
3

خانه شماره 8

80000 لیر
190
4

خانه شماره 7

120000 لیر
فوری

خانه شماره 6

90000 لیر
230
4
فوری

خانه شماره 5

70000 لیر
130
2

خانه شماره 4

75000 لیر
300
4